Pn-Pt: 8-17 | tel./fax +48 (61) 819 39 69 | kom. 692 662 460
0 0 zł

Nasza oferta

Płatności on-line obsługuje:

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Prosimy o zapoznanie się treścią niniejszej Polityki Prywatności przed skorzystaniem z usług i podaniem jakichkolwiek danych osobowych.

I. Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych (Dane Osobowe) Klientów – osób fizycznych - i użytkowników (osoby, których dane dotyczą) Serwisu jest Leszek Baum prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Leszek Baum Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Ram Serwis
 2. Aby zagwarantować, że Państwa dane zawsze będą przetwarzane w sposób zgodny z prawem, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Bartosza Baum. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem: email: biuro@ramserwis.net, tel. +48 692 662 460.
 3. Dane Osobowe, o których mowa w Polityce Prywatności to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej
  do zidentyfikowania osobie fizycznej, której dane dotyczą, tj. takiej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie cechy takiej jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane
  o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jednej bądź kilku cech określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 4. Usługodawca przetwarza Dane Osobowe, osób których dotyczą zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  w szczególności prawa polskiego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
  o ochronie danych, RODO).
 5. Przetwarzanie, w rozumieniu Polityki Prywatności oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie.

II. Przetwarzane dane

Przetwarzane są dane, które podajecie Państwo lub pozostawiacie w ramach korzystania z serwisu www.alerama.pl:

 • podstawowe dane identyfikacyjne i dotyczące zamieszkania,
 • dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne,
 • elektroniczne dane identyfikacyjne i dane lokalizacyjne
 • dane uzyskane dzięki korzystaniu z technologii.

III. Składanie zamówień

 1. Złożenie zamówienia (zakupu towaru lub usługi) przez Użytkownika Serwisu wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem jego realizacji. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne.
 1. Dane osobowe są przetwarzane:
 1. w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 2. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności
  z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 3. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, a także ich preferencji zakupowych w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
 4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.

IV. Miejsce przechowywania i sposób zabezpieczenia danych osobowych

 1. Zebrane dane osobowe przechowywane są na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”).
 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako RODO) oraz ustawą z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.
 3. Dane osobowe przetwarzane są z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę tych danych. Mimo zastosowania zabezpieczeń zgodnych z aktualną wiedzą
  i normami, nie można jednak wykluczyć ryzyka wykorzystania danych osobowych przez nieuprawnione osoby wskutek przestępstwa kradzieży tych danych.

V. Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
 2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub podlegają procesowi anonimizacji.

VI. Dalsze przekazywanie danych osobowych

 1. Celem realizacji celów serwisu czy też realizacji umów-zamówień dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom trzecim świadczącym obsługę zamówień – podmioty pocztowe, bankowe itp.
 2. Dane osobowe mogą być również przekazywane naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy prowadzeniu naszej działalności i świadczeniu usług, m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy
  i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami z zachowaniem wymogów RODO i ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe zostaną przekazane organom wymiaru sprawiedliwości w celu ochrony uzasadnionych interesów własnych lub dochodzenia przysługujących nam praw w szczególności, gdy naruszone zostaną przepisy prawa.

VII. Pliki cookies

 1. Pliki cookies - tzw. „ciasteczka” - stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 2. Informujemy, że świadcząc usługi, korzystamy z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (wykorzystujemy pliki cookies). Korzystanie z tych technologii przez Leszka Bauma prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Leszek Baum Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Ram Serwis lub podmioty trzecie, w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, może w każdym momencie zostać zmienione w ustawieniach Państwa przeglądarki. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może jednak spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji Serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

VIII. Uprawnienia użytkownika

 1. Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
 • Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;
 • Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
 • Prawo do sprostowania – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;
 • Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
 • Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;
 • Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
 • Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;
 • Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;
 • Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć na adres P.P.H.U. Ram Serwis Leszek Baum ul. Pomorska 13, 62-040 Puszczykowo lub drogą mailową na adres biuro@ramserwis.net.
 2. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail, z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

IX. Postanowienia końcowe

W celu zapewnienia, iż nasza Polityka prywatności spełnia przez cały czas aktualne wymogi ustawowe, zastrzegamy sobie prawo do wnoszenia do niej zmian w dowolnym czasie. Powyższe ma również zastosowanie w przypadkach, gdy Polityka prywatności wymaga zmian w celu objęcia nią nowych lub zmienionych produktów lub usług.

 

Puszczykowo, dnia 25 maja 2018 r.

Ta strona korzysta z plików cookies dla poprawnego funkcjonowania - użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki internetowej jak opisano w polityce plików cookies.